სანოტარო მედიაცია - მოაგვარე დავა მარტივად

დაამოწმე განცხადება, თანხმობა, მინდობილობა/რწმუნებულება ონლაინ რეჟიმში მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან.

გააფორმე გარიგება, დაარეგისტრირე ქონების უფლება და მიიღე ამონაწერი - ეს ყველაფერი ნოტარიუსთან

ანდერძი ქონების გადაცემის ერთ-ერთი ფორმაა და მხოლოდ სანოტარო წესით შედგენილ ანდერძს  აქვს იურიდიული ძალა.
საქორწინო ხელშეკრულება - მეუღლეთა შორის ქონებრივი უფლებების განსაზღვრა სასამართლო დავის გარეშე