ძირითადი სანოტარო სერვისები


 • რწმუნებულების/მინდობილობის დამოწმება
   
 • ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება
   
 • დოკუმენტის ასლის დამოწმება
   
 • დოკუმენტის თარგმანის დამოწმება
   
 • დოკუმენტის თარგმანზე თარჯიმნის ხელმოწერის დამოწმება
   
 • სამკვიდროს მიღების/სამკვიდრო მოწმობის გაცემის შესახებ განცხადების დამოწმება
   
 • სამკვიდრო მოწმობის გაცემა
   
 • სამკვიდროს მიღებაზე უარის თქმის შესახებ განცხადების დამოწმება
   
 • სამკვიდროს მმართველის დანიშვნა
   
 • ანდერძის დამოწმება
   
 • გარიგებაზე ხელმოწერის დამოწმება
   
 • გარიგებების (იპოთეკის, ნასყიდობის, გირავნობის, სესხის, ქირავნობის, იჯარის, ვალის აღიარების, ჩუქების, სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულებები) დამოწმება
   
 • საქორწინო ხელშეკრულების დამოწმება
   
 • სააღსრულებო ფურცლის გაცემა
   
 • სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის დამოწმება
   
 • სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების, ამხანაგობების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების დამფუძნებელ და მმართველ ორგანოთა კრების ოქმების დამოწმება
   
 • ფულის, ფასიანი ქაღალდების დეპოზიტში მიღება
   
 • პირის იგივეობის დადასტურება ფოტოსურათზე გამოსახულ პირთან
   
 • პირის ცოცხლად ყოფნის ფაქტის დადასტურება
   
 • საზღვაო პროტესტი
   
 • სანოტარო არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის ან ამონაწერის გაცემა
   
 • სანოტარო მოქმედების შესრულებაზე უარის შესახებ დადგენილების გაცემა 


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში