სამკვიდროს დაუფლების ფაქტის თაობაზე

როდესაც სამკვიდროს მოწმობის გაცემისას, მემკვიდრის მიერ სამკვიდროს ფაქტობრივად დაუფლების ფაქტი მოწმდება სახელწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის ელექტრონულ ბაზაში არსებული მონაცემების საფუძველზე, ამ დროს აღნიშნული ინფორმაცია ბაზიდან უნდა ამოიბეჭდოს, დანართის სახით დაერთოს აქტს და სანოტარო არქივში შესანახი დოკუმენტების ჩამონათვალშიც მიეთითოს აღნიშნული ინფორმაციის შესახებ.

მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში