არქივის მომსახურების საფასური

სანოტარო დოკუმენტის დამოწმებული ასლის გაცემა
 

ვადა

ინფორმაციის/ცნობის გაცემის საფასური

 

4 სამუშაო დღეში

15 ლარი

განცხადების შეტანიდან  1 სამუშაო დღეში

25 ლარი

განაცხადის შეტანის დღეს

35 ლარი სანოტარო დიკუმენტის შინაარსის შესახებ ინფორმაცია/ცნობის გაცემა
 

ვადა

ინფორმაციის/ცნობის გაცემის საფასური

 

4 სამუშაო დღეში

10 ლარი

განცხადების შეტანიდან  1 სამუშაო დღეში

20 ლარი

განაცხადის შეტანის დღეს

30 ლარი

 

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ელექტრონული სანოტარო რეესტრიდან და სანოტარო არქივიდან ინფორმაციის/დოკუმენტის დამოწმებული ასლი გაიცემა საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარის 2017 წლის 29 დეკემბრის #165/ს ბრძანებით დამტკიცებული „საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის სანოტარო არქივიდან დოკუმენტის ასლის და ინფორმაციის გაცემის წესის შესახებ" სამსახურებრივი ინსტრუქციის და „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის #507 დადგენილების მოთხოვნათა შესაბამისად.
ნოტარიუსთა პალატიდან დოკუმენტის/ინფორმაციის მიღების მსურველმა დაინტერესებულმა პირმა განცხადებას უნდა დაურთოს წინასწარი გადახდის ქვითარი.
ნოტარიუსთა პალატიდან ინფორმაციის/დოკუმენტის გამოთხოვისათვის დადგენილი საფასურის გადახდა შესაძლებელია საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის შემდეგ საბანკო ანგარიშებზე:
1. სს საქართველოს ბანკი; საბანკო ანგარიში GE35BG0000000339738800;
2. სს ლიბერთი ბანკი; საბანკო ანგარიში GE93LB0121115451129000; 
დანიშნულება: სსიპ ,,საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის" არქივის საზღაური.  
 

 


მომხმარებლებისათვის

გამოკითხვა

ყველა გამოკითხვა დასრულებულია

ნოტარიუსთა პალატის
ცხელი ხაზი
2 206 776

იუსტიციის სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის
ცხელი ხაზი
2 405 599

ივნისი
560
 
სოლიდარობის ფონდში