ნინო გაბარაშვილი  • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2015 წლის 24 ნოემბერს (მოწმობის №P15-5711).