თამარ ხურციძე  • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდაა ჩააბარა 2015 წლის 24 ნოემბერს

(სერტიფიკატის №P15-5702).