გვანცა კვაცაშვილი  • ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2015 წლის 24 ნომებერს (სერტიფიკატის 

№ P15-5725)