ნანა ქადარია


  • ნოტარიუსის საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 2012 წლი 18 თებერვალის (სერტიფიკატის NP12-045)
  • 2013 წლის 09 თებერვლიდან 2013 წლის 13 თებერვლის ჩათვლით შეასრულა ნოტარიუს ეკატერინე კიცის შემცვლელი პირის მოვალეობა.