ეთერ ხევიაშვილი


  • ნოტარიუსის საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარა 1999 წლის 25 აპრილს (მოწმობის N103)
  • 2011 წლის 20 აპრილიდან 2011 წლის 01 მაისამდე შეასრულა ნოტარიუს ნანა ხევიაშვილის შემცვლელი პირის მოვალეობა.