საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები (მრავალმხრივი შეთანხმებები)