ერთზე მეტ მემკვიდრეზე სამკვიდრო მოწმობის გაცემისას საზღაურის გამოანგარიშების თაობაზე

ა) რამდენიმე მემკვიდრის არსებობის შემთხვევაში (როცა მათზე გაიცემა ერთი სამკვიდრო მოწმობა) საზღაური გამოიანგარიშება თითოეული მემკვიდრის წილის პროპორციულად. 
მაგალითი: „როდესაც სამკვიდრო აქტივი შეფასებულია 60 000 ლარად და სამკვიდროს თანაბარ წილად იღებს ვთქვათ სამი მემკვიდრე, ამ დროს საზღაურს თითოეული მათგანი გადაიხდის მისი წილის პროპორციულად, კერძოდ: 20 000 ლარიდან. 
ამასთან მიღებული საზღაურიდან ჯამს დაემატება ერთი რეგისტრაციის საფასური და ჯამური თანხიდან მიღებული დ.ღ.გ (დ.ღ.გ თანხას დაამატებენ მხოლოდ დ.ღ.გ გადამხდელი ნოტარიუსები). აქ საუბარაია საზღაურის გამოთვლაზე და არა იმაზე ვინ გადაიხდის საზღაურს. ამის შესახებ მითითება არც ერთ ნორმაში არ არის. 
ასეთ შემთხვევებში სანოტარო აქტში ჩაიწერება შემდეგნაირად: „სანოტარო საზღაური გამოანგარიშებულია თითეული მემკვიდრის წილის პროპორციულად, თანახმად  საქართველოს მთავრობის დადგენილების ( 29.12.2011წელი რ# 507) „სანოტარო მოქმედებათა საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ მე– 18 მუხლის  პუნქტი 2,  23–ე მუხლისა 29–ე მუხლის ბ პუნქტისა და შესაბამისად გადახდილია: 183, 75 ლარი და დღგ –––– ასევე, სანოტარო მოქმედების   რეგისტრაციის  საფასური  2.00 ლარი, თანახმად ამავე კანონის 39–ე მუხლისა.
ა) რამდენიმე მემკვიდრის არსებობის შემთხვევაში (როცა მათზე გაიცემა ერთი სამკვიდრო მოწმობა) საზღაური გამოიანგარიშება თითოეული მემკვიდრის წილის პროპორციულად. 
მაგალითი: „როდესაც სამკვიდრო აქტივი შეფასებულია 60 000 ლარად და სამკვიდროს თანაბარ წილად იღებს ვთქვათ სამი მემკვიდრე, ამ დროს საზღაურს თითოეული მათგანი გადაიხდის მისი წილის პროპორციულად, კერძოდ: 20 000 ლარიდან. 
ამასთან მიღებული საზღაურიდან ჯამს დაემატება ერთი რეგისტრაციის საფასური და ჯამური თანხიდან მიღებული დ.ღ.გ (დ.ღ.გ თანხას დაამატებენ მხოლოდ დ.ღ.გ გადამხდელი ნოტარიუსები). აქ საუბარაია საზღაურის გამოთვლაზე და არა იმაზე ვინ გადაიხდის საზღაურს. ამის შესახებ მითითება არც ერთ ნორმაში არ არის. 
ასეთ შემთხვევებში სანოტარო აქტში ჩაიწერება შემდეგნაირად: „სანოტარო საზღაური გამოანგარიშებულია თითეული მემკვიდრის წილის პროპორციულად, თანახმად  საქართველოს მთავრობის დადგენილების ( 29.12.2011წელი რ# 507) „სანოტარო მოქმედებათა საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ მე– 18 მუხლის  პუნქტი 2,  23–ე მუხლისა 29–ე მუხლის ბ პუნქტისა და შესაბამისად გადახდილია: 183, 75 ლარი და დღგ –––– ასევე, სანოტარო მოქმედების   რეგისტრაციის  საფასური  2.00 ლარი, თანახმად ამავე კანონის 39–ე მუხლისა.