ქეთევან ქურასბედიანი  • 2016 წლის 23, 24 ივნისს შეასრულა ნოტარიუს მარიკა გოგოლაძის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე  ნოტარიუსის  მოვალეობა.